Regulamin

REGULAMIN

Sklepu internetowego artbiur.pl

 

Sklep Internetowy artbiur.pl – sklep internetowy dostępny na stronie www.artbiur.pl

Sprzedający – właściciel Sklepu Internetowego artbiur.pl, którym jest: Art-Biur Wiesław Siembida z siedzibą w Olsztynie, 10-417 ul. Żelazna 4, NIP 7391149594, REGON - 510882442

Klient:

 1. przedsiębiorca korzystający ze Sklepu Internetowego artbiur.pl w sposób zawodowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym artbiur.pl lub bez rejestracji
 2. konsument w rozumieniu przepisu art. 22 1  Kodeksu cywilnego korzystający ze Sklepu Internetowego artbiur.pl po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym lub bez dokonania rejestracji artbiur.pl

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedający skompletuje zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego artbiur.pl towary i wyśle je na adres wskazany przez Klienta;

Newsletter – gazetka (elektroniczna) przesyłana za pośrednictwem Sklepu Internetowego artbiur.pl, w której mogą być zamieszczane m.in. informacje na temat oferty, promocji i konkursów

Baza – baza danych Sprzedającego zawierająca informacje o przeprowadzonych transakcjach, towarach, które są oferowane w Sklepie Internetowym artbiur.pl, jak również na temat Klientów oraz osób, którym przyznane zostały uprawnienia do korzystania ze Sklepu Internetowego artbiur.pl, w tym także dane osobowe niezbędne dla obsługi Sklepu Internetowego artbiur.pl, w tym zwłaszcza dla realizacji zamówień;

Koszyk – panel Sklepu Internetowego artbiur.pl, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówionych towarów takie jak ich rodzaj, ilość, itp;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Porozumienie – pisemna umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, określająca warunki nabywania towarów u Sprzedającego przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego artbiur.pl

 

 

§1.

Warunki realizacji zamówienia

 

 1. Po prawidłowym zalogowaniu się i zgodnie z przyznanymi uprawnieniami Klient może składać zamówienia na wybrane przez siebie towary 24 godziny na dobę, podając przy tym podstawowe dane do realizacji zamówienia.
 1. Przesyłając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego artbiur.pl Klient zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży zamawianych towarów, a w tym zwłaszcza zobowiązuje się do ich odbioru oraz zapłaty ceny.
 1. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, bez prawa do roszczeń ze strony Klienta w przypadku, gdy z powodu błędów lub niedokładności w podanym adresie dostawa nie doszła do skutku.
 1. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni robocze od chwili przesłania zamówienia, nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym w przypadku zamówień złożonych do godziny 12, w godzinach wskazanych przez Klienta jako godziny pracy Klienta, pod warunkiem, że zamawiany towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego.
 1. Dostawa towarów odbywa się na koszt Sprzedającego pod warunkiem, że wartość dostarczanych jednorazowo na ten sam adres towarów wg cennika artbiur.pl wynosi co najmniej 123zł brutto. Poniżej tej wartości zamówienia, dostawa odbywa się na koszt Klienta, któremu do faktury zakupu doliczane są koszty transportu.

  Zamówienia o wartości do 100zł + 23%VAT - koszt dostawy 15,90zł + 23%VAT (z wyłączeniem asortymentu oznaczonego jako wielkogabarytowy). Zamówienia o wartości powyżej 100zł + 23%VAT gratis (z wyłączeniem asortymentu oznaczonego jako wielkogabarytowy).
  Zamówienia realizowane z opcją "za pobraniem"- płatność przy odbiorze - doliczamy dodatkowo 7,38 zł (6,00 zł+23% VAT) za pobranie gotówki przez kuriera (koszt usługi). Wysyłka/dostawa dotyczy jednego adresu Odbiorcy. Dostawy te realizujemy za pomocą firmy kurierskiej. Koszt dostawy produktów wielkogabarytowych jest ustalany indywidualnie i niezależnie od pozostałego zamówienia.

 1. Niezależnie od wartości dostarczanych jednorazowo na ten sam adres towarów, w przypadku, a zamówienie zawiera towary z co najmniej jednej spośród kategorii: napoje w opakowaniach litrowych i większe, duże tablice (120x240cm), papier ksero, składanka, papier wielkoformatowy,  ręczniki składane, ręczniki w roli, papier toaletowy, czyściwa - nastąpi kalkulacja indywidualna kosztów transportu i propozycja zostanie przesłana do konsultacji/akceptacji Klienta. W takim przypadku umowa sprzedaży dochodzi do skutku po zaakceptowaniu przez Klienta kosztów transportu.
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub dostawę opóźnioną z przyczyn zależnych od Klienta, na przykład w razie błędów lub niedokładności w podaniu adresów lub innych danych identyfikacyjnych.
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z powodu siły wyższej, niezawinionych trudności transportowych lub z przyczyn, za które odpowiadają firmy kurierskie.

 

§2.

Dostępność towarów

 

 1. Pomimo dokładanych starań, informacja o towarze w Sklepie Internetowym artbiur.pl oraz o jego aktualnej dostępności nie oznacza natychmiastowej dostępności i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym artbiur.pl Klient otrzymuje orientacyjną informację o dostępności towarów. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na niedostępny produkt Sprzedający kontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie i przekazuje informację o możliwym terminie realizacji zamówienia. Może odstąpić od umowy sprzedaży, zaproponować zmianę zamówienia i zawarcie nowej umowy sprzedaży. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta żadnej z propozycji zamówienie uznaje się za ostatecznie anulowane, bez prawa do roszczeń z tego tytułu.

 

§3.

Zmiany zamówienia

 

 1. Poza przypadkami opisanymi w § 2 Klient może dokonać zmian w złożonym już zamówieniu pod warunkiem, iż nie zostało ono jeszcze zrealizowane przez Sprzedającego i nie została wystawiona faktura VAT na zamówiony towar. Informacje o stanie realizacji zamówienia oraz o wystawieniu faktury Klient może uzyskać w każdym czasie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym artbiur.pl.
 2. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
 3. Zmiana może dotyczyć całości lub części zamówienia.

 

§4.

Ceny towarów

 

 1. Ceny towarów dostępne są w Sklepie Internetowym artbiur.pl podawane są w złotych polskich ze wskazaniem ceny netto oraz brutto. Ceny dostępne są: 
  • 1.1 bez zalogowania się, jako ceny oferowane Klientom, z którymi nie zawarto indywidualnych umów i nie dokonano innych indywidualnych uzgodnień,
  • 1.2 po zalogowaniu się i wówczas uwzględniają warunki uzgodnione z Klientem indywidualnie, w tym indywidualne upusty i rabaty w przypadku objęcia poszczególnych towarów takimi upustami lub rabatami. Ceny wskazane w punkcie 1.1 mogą uwzględniać stosowane przez Sprzedającego promocje adresowane do Klientów, o których mowa w punkcie 1.1. Promocje te mogą nie obejmować Klientów, o których mowa w punkcie 1.2.
 1. Ceną wiążącą jest cena towaru podana w Sklepie Internetowym artbiur.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 1. Klient ma prawo do zrealizowania upustu cenowego w postaci towaru oferowanego przez Sprzedającego na artbiur.pl w cenie 1gr. pod warunkiem, że wartość tego towaru (rozumiana jako ustalone ceny katalogowe produktów) nie przekracza wartości przyznanego upustu.
 1. Sprzedający może bez powiadomienia dokonywać zmian towarów uwidocznionych w Sklepie Internetowym artbiur.pl. Odrębności w tym zakresie reguluje Porozumienie.

 

§5.

Zapłata ceny, formy płatności

 

 1. W odniesieni do Klientów będących przedsiębiorcami stosuje się następujące zasady dokonywania płatności:
  1. Przedpłata przy dostawie zamówionego towaru wymagana jest w przypadku gdy:-Klient po raz pierwszy dokonuje zakupu od Sprzedającego,- Klient nie kupił od Sprzedającego żadnego towaru w okresie dłuższym niż pół roku,- Nie upłynął jeszcze 7-dniowy termin od daty podpisania przez Klienta Porozumienia,- Klient zalega z zapłatą za wcześniej nabyty towar.
  2. W pozostałych przypadkach Sprzedający dopuszcza zapłatę za towar po jego dostawie, w terminie ustalonym w myśl Porozumienia.
  3. W przypadku opóźnienia z zapłatą za zamówiony towar powyżej 30 dni, możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego artbiur.pl może zostać zablokowana przez Sprzedającego, do czasu zapłaty długu.
  4. W przypadku, gdy w chwili składania zamówienia Klient posiada nieuregulowane wymagalne zobowiązania pieniężne względem Sprzedającego, Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od uprzedniego uregulowania całości wymagalnych zobowiązań wraz z odsetkami oraz dokonania pełnej lub częściowej przedpłaty.
 2. W odniesieniu do Klientów będących konsumentami stosuje się następujące zasady dokonywania płatności:
  1. Warunkiem zrealizowania wysyłki towaru jest dokonanie zapłaty w jednej z następujących form: przedpłata, płatność internetowa.
  2. W indywidualnych przypadkach Sprzedający dopuszcza zapłatę za towar po jego dostawie, w terminie ustalonym w myśl Porozumienia.
  3. W przypadku opóźnienia z zapłatą za zamówiony towar powyżej 30 dni, możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego artbiur.pl może zostać zablokowana przez Sprzedającego, do czasu zapłaty długu.
  4. W przypadku, gdy w chwili składania zamówienia Klient posiada nieuregulowane wymagalne zobowiązania pieniężne względem Sprzedającego, Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od uprzedniego uregulowania całości wymagalnych zobowiązań wraz z odsetkami oraz dokonania pełnej lub częściowej przedpłaty.

 

§6.

Warunki reklamacji, uprawnienia z gwarancji, rękojmia

 

 1. W odniesieniu do Klientów będących przedsiębiorcami zastosowanie znajdują następujące zasady:
  1. Przy odbiorze towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilości oraz rodzaju towaru z zamówieniem, jak również do sprawdzenia stanu przesyłki, a zwłaszcza jej opakowania. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Klient jest zobowiązany przy dostawie zgłosić te zastrzeżenia, pod rygorem przyjęcia, że zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo i braku możliwości złożenia reklamacji w odniesieniu do ww. kwestii.
  2. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą wad towaru w ciągu 3 dni roboczych po odbiorze dostawy/przesyłki.
  3. W przypadku naruszenia terminu wskazanego powyżej Klient traci prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja złożona po tym terminie będzie odrzucona niezależnie od wszelkich pozostałych okoliczności.
  4. W przypadku stwierdzenia wad jakości towaru Klient zobowiązany jest zawiadomić Biuro Obsługi Klienta o terminie, w którym możliwy jest odbiór od Klienta reklamowanego towaru. Przy odbiorze towaru Klient zobowiązany jest przedłożyć fakturę zakupu.
  5. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych od odbioru towaru ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.
  6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający na swój koszt wymienia towar na nowy bez wad, a w razie niemożności takiej wymiany po uzgodnieniu z Klientem
   • dokona naprawy towaru,
   • obniży cenę reklamowanego towaru, albo zwróci cenę towaru.
  7. Reklamację uważa się za zasadną, jeżeli towar:
   • posiada wady fabryczne;
   • został uszkodzony mechanicznie w czasie transportu;
   • jest niezgodny ze złożonym przez Klienta zamówieniem.
  8. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji producenta W tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej.
  9. Wyłącza się rękojmię za wady towaru.
 1. W odniesieniu do Klientów będących konsumentami zastosowanie znajdują przepisy ustawy o ochronie konsumentów.

 

§7.

Newsletter

 

 1. Klient wysyłając formularz rejestracyjny może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera na podany adres poczty elektronicznej, w którym Sprzedający będzie informował m.in. o najnowszych towarach w swej ofercie, aktualnych promocjach, wyprzedażach, itp.
 1. Newsletter będzie wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania, z uwzględnieniem odrębnych przepisów w tej mierze.
 1. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

 

 

§8.

Dane osobowe

 

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym artbiur.pl oraz wskazując osoby upoważnione do korzystania w imieniu Klienta ze Sklepu Internetowego artbiur.pl, Klient oraz wskazane osoby wyrażają jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w Bazie oraz na ich przetwarzanie do celów związanych z obsługą Sklepu Internetowego artbiur.pl, w tym zwłaszcza realizacji zamówień, jak i realizacji celów promocyjnych i marketingowych.
 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 1. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych znajduje się w zakładce Dane osobowe.
 1. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy artbiur.pl
 1. Dane osobowe znajdujące się w Bazie nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 1. Zaprzestanie przechowywania danych osobowych w Bazie następuje w terminie do 2 lat od realizacji ostatniego zamówienia złożonego przez Klienta lub wskazane przez Klienta osoby.

 

 

§9.

Prawo Klienta będącego konsumentem do odstąpienia od umowy

 

 1. Klient, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można (ale nie trzeba) złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Oświadczenie należy złożyć na piśmie i wysłać na adres Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Po otrzymaniu oświadczenia Sprzedający niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 1. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§10.

Postanowienia końcowe

 

 1. Dokłada się należytej staranności, aby oferta towarów umieszczona w Sklepie Internetowym artbiur.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków możliwe jest występowanie różnic pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym w Sklepie Internetowym artbiur.pl lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze Sklepu Internetowego artbiur.pl. W takim przypadku Klientowi nie przysługują żadne roszczenia i prawa, zwłaszcza z tytułu niezgodności towaru z zamówieniem.
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania ze Sklepu Internetowego artbiur.pl z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.
 2. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym artbiur.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej. W sprawach Regulaminem nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem odrębnych przepisów regulujących sprzedaż konsumencką.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby artbiur.pl. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2019r. 
 5. Zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w Sklepie Internetowym artbiur.pl.

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

 

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Art-Biur Wiesław Siembida, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.) oraz Kodeks Cywilny.
 1. Zamawiając usługę, odbiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz niniejszym regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

 

§2.

 

 1. Użyte w tym regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
  1. Usługodawca to „Art-Biur Wiesław Siembida” z siedzibą w Olsztynie, adres: ul. Żelazna 4, 10-417 Olsztyn nr NIP 7391149594
  2. Klient to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca usługobiorcą usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  3. Użytkownik to osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w sklepie internetowym artbiur.pl oraz posiada Konto
  4. Sklep Internetowy artbiur.pl - sklep internetowy dostępny na stronie: artbiur.pl
  5. Konto oznacza indywidualne konto Użytkownika nadane poprzez indywidualny login i hasło podczas rejestracji Użytkownika w Sklepie Internetowym artbiur.pl. Dostęp do Sklepu Internetowego artbiur.pl  następuje poprzez zalogowanie się Użytkownika przy użyciu ww. loginu i hasła
  6. informacja handlowa to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy;
  7. Rejestracja to wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej;

 

 

Rozdział II

 

Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych oraz warunki ich świadczenia

 

A.

Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej

§3.

 

 1. Usługą świadczoną przez Usługodawcę drogą elektroniczną jest przesyłanie informacji handlowych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Informacje handlowe przesyłane są do Klientów nieregularnie, w miarę potrzeby, lecz nie częściej niż raz na 1 tydzień.
 1. Usługodawca nie udostępnia adresów e-mail żadnym podmiotom zewnętrznym.
 2. Aby korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej należy posiadać czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 1. Informacja handlowa przesyłana drogą elektroniczną do Klienta zawiera:
  • informację o nadawcy przesyłki wraz z podaniem adresu elektronicznego Usługodawcy,
  • wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki ze wskazaniem, że jest to informacja handlowa,
  • w treści przesyłki odpowiednio do potrzeb danej informacji handlowej m.in. wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty,
  • wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia,
  • informację o sposobie i możliwości zrezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu, na który powinny być przesyłane biuletyny lub wiadomości).
 1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagany jest program do obsługi poczty elektronicznej, zdolny odczytywać wiadomości w formacie HTML. Za problemy wynikające ze stosowania programów niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Usługa jest bezpłatna.

 

B.

Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej

§4.

 

 1. Usługi świadczone poprzez Sklep Internetowy artbiur.pl polegają na zapewnieniu dostępu on-line do części lub całości zasobów informacyjnych Usługodawcy, w tym zwłaszcza do aktualnej oferty handlowej, informacji o promocjach, akcjach reklamowych, warunkach dostaw oraz cen towarów. Dostęp do zasobów odbywa się poprzez logicznie wyodrębnione strony WWW o jednoznacznie określonym adresie internetowym.
 1. Klient korzystając ze Sklepu Internetowego artbiur.pl  zobowiązany jest do:
  1. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego artbiur.pl  zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  3. korzystania z treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym artbiur.pl jedynie w zakresie użytku Klienta; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Usługodawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy.
  4. podjęcia niezbędnych kroków w celu zabezpieczenia dostępu do swojego Konta Sklepu Internetowego artbiur.pl przed osobami nieuprawnionymi, w tym zachować w poufności swoje login i hasło oraz nie przekazywać ich osobom trzecim.
  5. Nie podejmowania działań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień i Rezerwacji oraz uporczywe, kilkukrotne nieodbieranie Produktów.
 1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej artbiur.pl wymagana jest w celu prawidłowego korzystania z usług:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższej albo kompatybilna z nią przeglądarka alternatywna (np. Firefox, Opera),
  3. w przypadku niektórych serwisów, dla skorzystania z ich funkcji, konieczne może być włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz cookies. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

C.

Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

§5.

 

 1. W przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Klienta lub nie podania przez niego danych niezbędnych do właściwej realizacji usługi świadczonej elektronicznie, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usługi do czasu usunięcia usterki przez Klienta lub przekazania przez Klienta brakujących informacji.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługa została zrealizowana zgodnie z opisem usługi, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usługi w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności ze względu na potrzeby techniczne i konserwacyjne. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.

 

Rozdział III

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§6.

 

 1. Złożenie zamówienia na usługę świadczoną przez pocztę elektroniczną następuje przez wypełnienie i odesłanie formularza udostępnionego Klientowi pocztą lub na witrynie artbiur.pl lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres elektroniczny Usługodawcy.
 1. Użytkownik może zrezygnować z usługi w każdym czasie przez wysłanie informacji o rezygnacji z usługi.

 

Rozdział IV

Postępowanie reklamacyjne

§7.

 

 1. Usługodawca udostępnia na stronie zawierającej opis usługi adres poczty elektronicznej służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Usługodawca może również udostępnić na stronie internetowej formularz służący do zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usługi.
 2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 48 godzin liczonych od momentu otrzymania przez usługodawcę informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 72 godzin (uwzględniając w obu przypadkach dni robocze).

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§8.

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019r.
 2. Zmiany regulaminu wprowadzane przez Usługodawcę publikowane są niezwłocznie na witrynie artbiur.pl i nie wymagają oddzielnych powiadomień.